Programos ir projektai

SVEIKAS IR IŠMANUS UKMERGĖS JAUNIMAS

NR. NOR-LT11-SAM-01-K-03-001

Projekto pavadinimas, projekto numeris, programa, priemonė

Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“
NR. NOR-LT11-SAM-01-K-03-001
2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonė „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“

Projekto tikslas, veiklos

Tikslas – jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) prieinamumo gerinimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje, padedant sveikatos sistemos bei kitų sektorių specialistams ir jaunimui geriau orientuotis teikiamų paslaugų įvairovėje.

Savivaldybė projektą  įgyvendins kartu su partneriais:

– Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;

– VšĮ Jaunimo laisvalaikio centru;

– Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.

Bendradarbiaujant partneriams, į projekto veiklas bus įtraukta daugiau jaunimo, todėl tikimasi, pasiekti geresnių rezultatų.

Projekto įgyvendinimo metu Ukmergės rajone bus diegiamas JPSPP teikimo modelis, kuris apims 4 jaunimui aktualias sritis:

– Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, mažinimas;

– Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas;

– Savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimas;

– Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas.

Įdiegtas JPSPP modelis padės spręsti problemas tiek asmeninio (tiesioginio) kontakto su jaunuoliu, kuriam reikia pagalbos, atveju (gydymas, stebėsena, prevencija), tiek netiesioginio kontakto atvejais, kai Ukmergės rajono jaunimo sveikatos problemos bus sprendžiamos sistemingai, t.y. organizaciniu, finansiniu, teisiniu ir politiniu aspektais.

Projekto veiklos:

 • JPSPP koordinacinio centro įkūrimas, aprūpinimas reikalinga įranga ir priemonėmis;

 • JPSPP koordinatoriaus ir psichologo funkcijų įvedimas;

 • Bendradarbiavimo tarp institucijų plėtra diegiant JPSPP modelį (mokymai, supervizijos);

 • Jaunimo švietimas sveikos gyvensenos klausimais (mokymai, renginiai);

 • Tėvų švietimas ir mokymas paauglių lytiškumo klausimais;

 • Jaunimo sveikatos interneto portalo sukūrimas;

 • Lauko treniruoklių aikštelės įrengimas VšĮ Jaunimo laisvalaikio centre.

Rezultatai

Projekto metu sukurtas JPSPP modelis prisidės prie Ukmergės rajono jaunimo sveikatos stiprinimo, paskatins tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp institucijų, kuris padės spręsti jaunimo sveikatos problemas ir priimti atitinkamus sprendimus. Laukiama projekto nauda ilgalaikėje perspektyvoje – pasiekta ir išsaugota geriausia įmanoma Ukmergės rajono savivaldybės 14-29 m. amžiaus jaunų žmonių sveikata ir gerovė.

Įgyvendinimo laikas Projekto pradžia: 2015 m. rugsėjo 4 d.
Projekto pabaiga: 2016 m. balandžio 30 d.
Projekto vertė 85.993,44 EUR
Savivaldybės lėšos 0,00 EUR (projektas 100 proc. finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis)
Kontaktiniai asmenys Rasa Kumetaitienė, tel.:8 (340) 60345,
el. paštas: rasa.kumetaitiene@ukmerge.lt

 

 

 

Project title, project number, programme, measure

Healthy and clever Ukmergė youth“
No. NOR-LT11-SAM-01-K-03-001

Measure “Improving the  accessibility and quality of health care services in municipalities by implementing the model for provision of youth-friendly health care services” under the Programme LT11 “Public Health Initiatives“ of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014

Objective of the project, activities

Objective – to improve the accessibility and quality of youth-friendly health care services (YFHCS) and their development in Ukmergė district municipality, assisting experts of health system and other sectors, and the youth in better perception of the diversity in service provision. 

Municipality will implement the project with partners:

 • Public Health Bureau of Ukmergė District Municipality;

 • Public office Youth Leisure Centre;

 • Union of Ukmergė District Youth Organizations „Apskritasis stalas“.

During partner cooperation, more young persons will be involved in project activities, therefore it is expected to achieve better results.

YFHCS model will be implemented in Ukmergė district involving 4 algorithms in priority areas:

 • reduction of health problems associated with overweight and obesity;

 • reduction of psychoactive substance use adverse effects to health;

 • reduction of suicide and self-harm adverse effects to health;

 • reduction of sexually transmitted infections and unplanned pregnancies adverse effects to health.

The implemented YFHCS model will help solving problems both in cases of personal (direct) contact with a young person in need of assistance (treatment, monitoring, and prevention) and indirect ones, when health issues of Ukmergė district youth will be addressed by making systemic decisions, i.e. regarding organizational, financial, legal or political aspects.

Project activities:

 

 • Establishment of YFHCS Coordination Centre, equipped with all the necessary equipment and methodological tools;

 • Introduction of the functions: YFHCS coordinator and psychologist;

 • Development of cooperation among institutions in the implementation of the YFHCS model (training, supervision);

 • Youth education on the issues of healthy lifestyle (training, events);

 • Parental education and training on the issues of adolescent sexuality;

 • Creation of the Internet website on the youth health;

 •  Equipping outdoor fitness area in Public office Youth Leisure Centre

Results

YFHCS model created during the project, will contribute to the youth health enhancement in Ukmergė district, encourage interinstitutional cooperation among institutions, help young people deal with health issues and take appropriate decisions. The expected benefit in the long-term perspective is achieved and maintained the best possible health and well-being of 14-29 year old young persons in Ukmergė district municipality.

Implementation time

Start of the project: September 4th 2015
End of the project: April 30
th 2016

Project value

EUR 85.993,44

Municipality funds

EUR 0,00 (the project is 100 per cent financed by the funds of the Norwegian Financial Mechanism)

Contact persons

Rasa Kumetaitienė, tel.: +370 340 60345,
e-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.„>rasa.kumetaitiene@ukmerge.ltrasa.kumetaitiene@ukmerge.lt


 

 

Logotipai_geri

 

Projektas: „Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros plėtra“

 

Informacija apie projektą „Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros plėtra“ Projekto  kodas: VP-3-2.1-SAM-11-R-01-004
Projekto tikslas ir uždaviniai Projekto problema – blogėjanti gyventojų sveikatos būklė, nenoras ir negebėjimas rūpintis savo sveikata, informacijos stygius ir nesudarytos sąlygos gyventojams prisidėti prie sveikatinimo veiklos. Siekiant spręsti šią problemą Ukmergės savivaldybė įsteigė biudžetinę įstaigą Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą (toliau – Biuras), kurio funkcijos: visuomenės sveikatos stebėsena, sveikatos rėmimo programų įgyvendinimas, mokomųjų-informacinių renginių organizavimas ir kt. Efektyviam šių funkcijų vykdymui būtina turėti tinkamai įrengtas patalpas, kompiuterinę ir organizacinę įrangą, automobilį, kurių šiuo metu Biuras neturi. Projekto įgyvendinimo metu rekonstravus patalpas, įsigijus įrangą ir automobilį Biuras galės efektyviai vykdyti savo funkcijas, taip prisidėdamas prie gyventojų sveikatos būklės gerėjimo, gyvenimo trukmės ilgėjimo, sergamumo, mirtingumo ir neįgalumo mažėjimo.

Projekto tikslinės grupės:  Ukmergės rajono savivaldybės gyventojai ir Biuro darbuotojai.

 

Tikslas – Užtikrinti Ukmergės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, kurio funkcijos prisidėtų prie sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimo, infrastruktūros plėtrą.

Uždaviniai:

1.      Rekonstruoti patalpas, įsigyti įrangą, baldus ir transporto priemonę, sudarant sąlygas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo augimui.

2.      Įsigyti biuro įrangą bei lengvąjį automobilį.

Laukiami rezultatai Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos sąlygos Ukmergės rajono visuomenės sveikatos biuro veiklai, o tuo pačiu prisidedama prie valstybės siekiamo gyventojų sveikatos gerėjimo. Ukmergės rajono savivaldybės gyventojai gaus visą būtiną informaciją susijusią su sveika gyvensena, ligų prevencija bei ankstyva diagnostika, kas įtakos gerėjančius savivaldybės, regiono, o kartu ir visos šalies gyventojų sveikatingumo rodiklius, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo augimą.
Įgyvendinimo laikas Projekto pradžia – 2011-01

Projekto pabaiga – 2011-11

Projekto vertė 441469,29 Lt
Savivaldybės lėšos 0,00 Lt
Kontaktiniai asmenys Projekto vadovė – Vaida Puodžiūnienė, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė