Programos ir projektai

                                                                                                                     

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kartu su partneriu Ukmergės rajono visuomenės sveikatos biuru įgyvendina projektą

„Socialinio emocinio ugdymo sprendimai“

Projekto tikslas

Stiprinti vaikų psichinę sveikatą, emocinę gerovę, sudarant sąlygas kokybiškam emociniam ugdymui.

Uždavinys:

Aprūpinti mokyklų sveikatos kabinetus veiksmingomis metodinėmis priemonėmis.

Projekto trukmė

2022 m. rugpjūčio 18 d. – 2023 m. rugpjūčio 18 d.

Projekto vertė –231 135,86 Eur

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos

EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 193 876, 76 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 37 259,10 Eur

Finansavimo šaltiniai

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos.


Ukmergiškiams – vertingi nemokami sveikatos stiprinimo renginiai

Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas (nuoroda)

Ukmergės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0004 „Sveikos gyvensenos skatinimas Ukmergės rajone“, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Rajono savivaldybės administracija šiame projekte dalyvauja partnerio teisėmis. Projektas pradėtas įgyvendinti šiais metais, o įvairios jo veiklos numatytos iki 2020-tų metų. Projekto vykdymui skirti 222082,60 Eur. Šią sumą sudaro ES fondų lėšos – 188770,21 Eur, Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšos – 16656,17 Eur bei Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 16656,22 Eur.

Šio dvejus metus truksiančio projekto tikslas – padidinti rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius sveikatos elgsenos pokyčius.

Per teorinius ir praktinius užsiėmimus planuojama ukmergiškius supažindinti su sveikos gyvensenos vertybėmis, jas įdiegti, didinti sveikatos raštingumą, skleisti gerąją patirtį, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Veiklos numatytos įvairioms amžiaus grupėms – tiek moksleiviams, jų tėvams, tiek senjorams.

Veiklų spektras yra labai platus: bus organizuojamos šviečiamieji renginiai, kuriuose bus galima išgirsti žinių iš medikų, sveikos gyvensenos ir mitybos specialistų, vyks praktiniai užsiėmimai – mankštos (lauke ir patalpose), sporto renginiai, netradicinės kūno kultūros pamokos, sveiko maisto gaminimo užsiėmimai, kitokios veiklos.

Įgyvendinant projektą, vyks vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo bei šeimų, senjorų ir neįgaliųjų stovyklos, užsiėmimai įvairaus amžiaus žmonėms, „BeActive“ (siekiant atkreipti dėmesį į fiziškai aktyvaus bei sportiško gyvenimo svarbą) renginiai. Taip pat numatoma įrengti lauko treniruoklių aikštelę bei įsigyti priemonių, naudojamų fizinio aktyvumo veiklose.

Planuojama surengti seminarus ir konferencijas apie fizinio aktyvumo įtaką sveikatai, iššūkius, su kuriais susiduria senėjanti visuomenė, bus aptariamas šeimos vaidmuo, ugdant sveikos gyvensenos įpročius. Sveiką gyvenseną skatinantys renginiai bus organizuojami ir ugdymo įstaigose. Rizikingiausia sveikatos požiūriu yra 40-60 metų amžiaus gyventojų grupė. Šio amžiaus ukmergiškiams bus surengti ilgalaikiai tęstiniai sveikatos raštingumo įgūdžių mokymai, kurių metu didžiausias dėmesys bus skiriamas širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai.

Projekte numatyti fizinio aktyvumo užsiėmimai, skirti streso valdymo technikoms pažinti bei jas išmokti – vyks kvėpavimo, autogeninės, Body-mind treniruotės. Bus organizuojami praktiniai – teoriniai užsiėmimai “Aerobinio pajėgumo metodologija ir praktika, krūvių rodiklių monitoravimas ir saugumo užtikrinimas”, “Aktyvus senėjimas, modernūs senėjimą pristabdantys sprendimai ir praktika, kūno funkcionalumo užtikrinimas ir traumų rizikos sumažinimas vyresniame amžiuje”, “Mitybos strategijos širdies ir kraujagyslių sistemos profilaktikai ir senėjimo pristabdymui”, kt. užsiėmimai.

Įgyvendinant projektą jau buvo surengtos sveikatingumo stovyklos jaunimui ir senjorams. Konferencijoje “Kelias link širdies sveikatos” atkreiptas dėmesys į aktualiausią nūdienos žmonių sveikatos problemą – širdies ir kraujagyslių ligas. Kalbėta apie tai, kaip keisti gyvensenos įpročius bei išvengti šių ligų. Miesto mokyklose vyko “Kūno kultūros pamokos kitaip”, kuriomis buvo siekiama ne tik didinti moksleivių fizinį aktyvumą, bet ir kitokių pamokų pagalba padėti pajusti judėjimo teikiamą džiaugsmą.

 

įgyvendinamas projektas viešųjų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti

Savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis. Projektas įgyvendinamas su partneriais – VšĮ Ukmergės ligonine, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centru, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centru ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba.

Projekto poreikis buvo nustatytas, atlikus gyventojų apklausą apie teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę. Identifikavus labiausiai tobulintinas sritis, projekto metu numatyta parengti ir įdiegti savivaldybės administracijos ir sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartus, parengti piliečių chartiją, padidinti darbuotojų kvalifikaciją klientų aptarnavimo srityje. Projekto lėšomis Ukmergės ligoninėje bus optimizuoti veiklos procesai, įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, optimizuotas klientų aptarnavimo procesas Pirminės sveikatos priežiūros centro registratūroje, taikant vieno langelio principą. Tikimasi, kad, įgyvendinus projektą, pagerės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė. Pasibaigus projektui, bus atliktas pakartotinis gyventojų patenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas, kurio rezultatai atspindės įvykusius pokyčius.

Projekto vertė – 207.891,10 Eur, iš jų Europos socialinio fondo lėšos -176.707,43 Eur, 31.183,67 Eur – nepiniginis savivaldybės įnašas. Projekto trukmė – 24 mėn.

NR. NOR-LT11-SAM-01-K-03-001

Projekto pavadinimas, projekto numeris, programa, priemonė

Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“
NR. NOR-LT11-SAM-01-K-03-001
2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonė „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“

Projekto tikslas, veiklos

Tikslas – jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) prieinamumo gerinimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje, padedant sveikatos sistemos bei kitų sektorių specialistams ir jaunimui geriau orientuotis teikiamų paslaugų įvairovėje.

Savivaldybė projektą įgyvendins kartu su partneriais:

– Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;

– VšĮ Jaunimo laisvalaikio centru;

– Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritasis stalas”.

Bendradarbiaujant partneriams, į projekto veiklas bus įtraukta daugiau jaunimo, todėl tikimasi, pasiekti geresnių rezultatų.

Projekto įgyvendinimo metu Ukmergės rajone bus diegiamas JPSPP teikimo modelis, kuris apims 4 jaunimui aktualias sritis:

– Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, mažinimas;

– Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas;

– Savižudybių ir savižalos neigiamo poveikio sveikatai mažinimas;

– Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas.

Įdiegtas JPSPP modelis padės spręsti problemas tiek asmeninio (tiesioginio) kontakto su jaunuoliu, kuriam reikia pagalbos, atveju (gydymas, stebėsena, prevencija), tiek netiesioginio kontakto atvejais, kai Ukmergės rajono jaunimo sveikatos problemos bus sprendžiamos sistemingai, t.y. organizaciniu, finansiniu, teisiniu ir politiniu aspektais.

Projekto veiklos:

 • JPSPP koordinacinio centro įkūrimas, aprūpinimas reikalinga įranga ir priemonėmis;

 • JPSPP koordinatoriaus ir psichologo funkcijų įvedimas;

 • Bendradarbiavimo tarp institucijų plėtra diegiant JPSPP modelį (mokymai, supervizijos);

 • Jaunimo švietimas sveikos gyvensenos klausimais (mokymai, renginiai);

 • Tėvų švietimas ir mokymas paauglių lytiškumo klausimais;

 • Jaunimo sveikatos interneto portalo sukūrimas;

 • Lauko treniruoklių aikštelės įrengimas VšĮ Jaunimo laisvalaikio centre.

Rezultatai

Projekto metu sukurtas JPSPP modelis prisidės prie Ukmergės rajono jaunimo sveikatos stiprinimo, paskatins tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp institucijų, kuris padės spręsti jaunimo sveikatos problemas ir priimti atitinkamus sprendimus. Laukiama projekto nauda ilgalaikėje perspektyvoje – pasiekta ir išsaugota geriausia įmanoma Ukmergės rajono savivaldybės 14-29 m. amžiaus jaunų žmonių sveikata ir gerovė.

Įgyvendinimo laikas Projekto pradžia: 2015 m. rugsėjo 4 d.
Projekto pabaiga: 2016 m. balandžio 30 d.
Projekto vertė 85.993,44 EUR
Savivaldybės lėšos 0,00 EUR (projektas 100 proc. finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis)
Kontaktiniai asmenys Rasa Kumetaitienė, tel.:8 (340) 60345,
el. paštas: rasa.kumetaitiene@ukmerge.lt

 

Project title, project number, programme, measure

Healthy and clever Ukmergė youth“
No. NOR-LT11-SAM-01-K-03-001

Measure “Improving the accessibility and quality of health care services in municipalities by implementing the model for provision of youth-friendly health care services” under the Programme LT11 “Public Health Initiatives“ of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014

Objective of the project, activities

Objective – to improve the accessibility and quality of youth-friendly health care services (YFHCS) and their development in Ukmergė district municipality, assisting experts of health system and other sectors, and the youth in better perception of the diversity in service provision.

Municipality will implement the project with partners:

 • Public Health Bureau of Ukmergė District Municipality;

 • Public office Youth Leisure Centre;

 • Union of Ukmergė District Youth Organizations “Apskritasis stalas”.

During partner cooperation, more young persons will be involved in project activities, therefore it is expected to achieve better results.

YFHCS model will be implemented in Ukmergė district involving 4 algorithms in priority areas:

 • reduction of health problems associated with overweight and obesity;

 • reduction of psychoactive substance use adverse effects to health;

 • reduction of suicide and self-harm adverse effects to health;

 • reduction of sexually transmitted infections and unplanned pregnancies adverse effects to health.

The implemented YFHCS model will help solving problems both in cases of personal (direct) contact with a young person in need of assistance (treatment, monitoring, and prevention) and indirect ones, when health issues of Ukmergė district youth will be addressed by making systemic decisions, i.e. regarding organizational, financial, legal or political aspects.

Project activities:

 

 • Establishment of YFHCS Coordination Centre, equipped with all the necessary equipment and methodological tools;

 • Introduction of the functions: YFHCS coordinator and psychologist;

 • Development of cooperation among institutions in the implementation of the YFHCS model (training, supervision);

 • Youth education on the issues of healthy lifestyle (training, events);

 • Parental education and training on the issues of adolescent sexuality;

 • Creation of the Internet website on the youth health;

 • Equipping outdoor fitness area in Public office Youth Leisure Centre

Results

YFHCS model created during the project, will contribute to the youth health enhancement in Ukmergė district, encourage interinstitutional cooperation among institutions, help young people deal with health issues and take appropriate decisions. The expected benefit in the long-term perspective is achieved and maintained the best possible health and well-being of 14-29 year old young persons in Ukmergė district municipality.

Implementation time

Start of the project: September 4th 2015
End of the project: April 30
th 2016

Project value

EUR 85.993,44

Municipality funds

EUR 0,00 (the project is 100 per cent financed by the funds of the Norwegian Financial Mechanism)

Contact persons

Rasa Kumetaitienė, tel.: +370 340 60345,
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.“>rasa.kumetaitiene@ukmerge.ltrasa.kumetaitiene@ukmerge.lt

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros plėtra
Projektas: „Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros plėtra“

 

Informacija apie projektą „Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros plėtra“ Projekto kodas: VP-3-2.1-SAM-11-R-01-004
Projekto tikslas ir uždaviniai Projekto problema – blogėjanti gyventojų sveikatos būklė, nenoras ir negebėjimas rūpintis savo sveikata, informacijos stygius ir nesudarytos sąlygos gyventojams prisidėti prie sveikatinimo veiklos. Siekiant spręsti šią problemą Ukmergės savivaldybė įsteigė biudžetinę įstaigą Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą (toliau – Biuras), kurio funkcijos: visuomenės sveikatos stebėsena, sveikatos rėmimo programų įgyvendinimas, mokomųjų-informacinių renginių organizavimas ir kt. Efektyviam šių funkcijų vykdymui būtina turėti tinkamai įrengtas patalpas, kompiuterinę ir organizacinę įrangą, automobilį, kurių šiuo metu Biuras neturi. Projekto įgyvendinimo metu rekonstravus patalpas, įsigijus įrangą ir automobilį Biuras galės efektyviai vykdyti savo funkcijas, taip prisidėdamas prie gyventojų sveikatos būklės gerėjimo, gyvenimo trukmės ilgėjimo, sergamumo, mirtingumo ir neįgalumo mažėjimo.

Projekto tikslinės grupės: Ukmergės rajono savivaldybės gyventojai ir Biuro darbuotojai.

 

Tikslas – Užtikrinti Ukmergės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, kurio funkcijos prisidėtų prie sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimo, infrastruktūros plėtrą.

Uždaviniai:

1. Rekonstruoti patalpas, įsigyti įrangą, baldus ir transporto priemonę, sudarant sąlygas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo augimui.

2. Įsigyti biuro įrangą bei lengvąjį automobilį.

Laukiami rezultatai Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos sąlygos Ukmergės rajono visuomenės sveikatos biuro veiklai, o tuo pačiu prisidedama prie valstybės siekiamo gyventojų sveikatos gerėjimo. Ukmergės rajono savivaldybės gyventojai gaus visą būtiną informaciją susijusią su sveika gyvensena, ligų prevencija bei ankstyva diagnostika, kas įtakos gerėjančius savivaldybės, regiono, o kartu ir visos šalies gyventojų sveikatingumo rodiklius, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo augimą.
Įgyvendinimo laikas Projekto pradžia – 2011-01

Projekto pabaiga – 2011-11

Projekto vertė 441469,29 Lt
Savivaldybės lėšos 0,00 Lt
Kontaktiniai asmenys Projekto vadovė – Vaida Puodžiūnienė, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

 

Pasidalinti:
Neįgaliesiems

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Daugiau informacijos

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.


1. PHPSESSID Naudojamas atskirti unikalius vartotojus ir jų sesijas. Kol įjungta naršyklė
2. euCookie Naudojamas išsaugoti slapukų sutikimo sąlygoms. 30 dienų

Mūsų svetainėje naudojamuose slapukuose nėra jokių asmeninių Jūsų duomenų ir jie nėra naudojami atpažinimo tikslais. Tačiau, jei norite apriboti slapukus arba juos ištrinti, tai galite padaryti interneto naršyklės nustatymuose.

Uždaryti