Korupcijos prevencija


PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

Visuomenės sveikatos biuro direktorės 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-12

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – URSVSB) Korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355; 2009, Nr. 60-2346), Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio17 d. įsakymu Nr. V-942 (Žin., 2009, Nr. Nr. 139-6143) ir kitais teisės aktais.

2. Programa siekiama nustatyti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai URSVSB sektoriuje atsirasti ir plisti.

3. Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

II. KORUPCIJOS SAMPRATA

4. Korupcija – bet koks tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

5. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

6. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos paperkant ar siekiant asmeninės naudos: kario, valstybės tarnautojo ar kito darbuotojo piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, tarnybos pareigų neatlikimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, piktnaudžiavimas pasitikėjimu tarnybinėje, komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, taip pat tyčinis ir nusikalstamas buhalterinio dokumento ar įrašo, kuriame nurodoma melaginga arba netiksli informacija, sukūrimas arba panaudojimas ar neteisėtas atlikto mokėjimo neužregistravimas ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

7. Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, verslo sąlygas, stabdantis ekonomikos plėtrą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės institucijų stabilumui ir visuomenės moralei. Todėl rengiamos kovos su korupcija priemonės turi būti nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės. Turi būti skirta deramai dėmesio korupcijos prevencijai ir atsakomybės už neteisėtus veiksmus principui įgyvendinti, būtina ugdyti visuomenės nepakantumą šiam reiškiniui ir plėtoti glaudesnį valstybės institucijų bendradarbiavimą.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Pagrindiniai programos tikslai yra:

8.1. korupcijos prevencija;

8.2. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimas;

8.3. URSVSB darbuotojų antikorupcinis švietimas.

9. Sėkmingai kovoti su korupcija galima tik tada, kai programos tikslai – prevencija, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimas, darbuotojų antikorupcinis švietimas ir jų parama – įgyvendinami kaip nedaloma visuma.

10. Programos prevencijos tikslui pasiekti, numatomi šie uždaviniai:

10.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;

10.2. korupcijos prevencijos programos, jos įgyvendinimo priemonių planai, priemonių įgyvendinimo kontrolė, vertinimas, tikslinimas bei atnaujinimas;

10.3. URSVSB rengiamų ar ekspertuojamų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas.

11. Programos korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo tikslui pasiekti, numatomas uždavinys – užtikrinti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą, garantuojant pažeidėjo atsakomybės neišvengiamumą.

12. Programos URSVSB darbuotojų antikorupcinio švietimo tikslui pasiekti, numatomas uždavinys – informacijos, susijusios su korupcijos klausimais (supažindinimas su korupcijos keliamu pavojumi, skatinimu nesitaikstyti su korupcija, aktyviai su ja kovoti ir pan.), pateikimas biuro darbuotojams.

IV. SIEKIAMI REZULTATAI

13. Šia programa siekiama tokių rezultatų:

13.1. sumažės galimų korupcijos atvejų skaičius;

13.2. padidės darbuotojų nepakantumas korupcijai;

13.3. URSVSB pagerės kovos su korupcija sistemos valdymas;

13.4. padidės darbuotojų, steigėjo ir visuomenės pasitikėjimas URSVSB, kaip valstybės biudžetine įstaiga.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

13. Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas) yra neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo visuomenės sveikatos priežiūroje sritis ir šios programos įgyvendinimą.

14. Už šios programos nuostatų bei priemonių įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka atsakingi: direktorius ir šios programos įgyvendinimo priemonių plane numatyti atsakingi URSVSB darbuotojai.

________________________________

———————————————————————————————————————–

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-12

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2016-2020 METŲ PLANAS

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Įvykdymo laikas Atsakingas asmuo
1. Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems piliečiams anonimiškai pranešti Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos Nuolat Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo
2. Informacijos apie Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą rinkimas, piliečių skundų nagrinėjimas Nuolat Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo
3. Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų nagrinėjimas Gavus skundą, pareiškimą, pasiūlymą Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo
4. Interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių 2016-2020 m. planą. 2016 m. II ketv. Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo
5. Skaidrūs viešųjų pirkimų konkursai Nuolat Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo
6. Skelbti ir atnaujinti informaciją apie vykdomus

(planuojamus vykdyti) viešuosius pirkimus įstaigos interneto svetainėje

Nuolat Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo
7. Esant galimybei Viešuosius pirkimus organizuoti ir vykdyti per CPO Nuolat Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo
8. Sutarčių vykdymas Nuolat Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo
9. Korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) programos peržiūrėjimas ir atnaujinimas Pagal poreikį Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo

__________________________________________